Máy tạo khí nito NANO

Nhà sản xuất: Nano – Anh Quốc

Lắp ráp tại: Anh Quốc

Độ thuần:95 ~ 99.999%